Utbildning

Här hittar du information om programmet Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola samt länkar för dig som vill veta mer.

Om programmet

Programmet Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola är en utbildning som omfattar ingenjörskonst, affärskunskap, entreprenörskap, ledarskap, beteendevetenskap, datakunskap, matematisk modellering, ekonomi och strategi. Dualiteten mellan djup analytisk förmåga och förståelse för mänskligt beteende kvalificerar I-aren till att ta sig an ledarrollen inför samhällets största tekniska, sociala och ekonomiska utmaningar.

År 1

Endimensionell analys

Industriell ekonomi, allmän kurs

Linjär algebra

Flerdimensionell analys

Mekanik, grundkurs

Energi- och omvärldsfysik

Företagsorganisation

År 2

Introduktion till mikroekonomisk teori

Logistik

Matematisk statisitk, allmän kurs

Marknadsföring och globalisering

Programmeringsteknik

Matematik – Funktionsteori

Industriell Eknomi, fortsättningskurs

Matematik – System och transformer

Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs

År 3

Industriella produktionssystem

Optimering och simulering

MIljösystemanalys: Management för hållbar utveckling

Finansiell ekonomi

Reglerteknik, allmänkurs


Valbara teknikprofiler:

Produktinnovation

Energi- och miljöteknik

Matematisk modellering

System- och programvaruutveckling

År 4

Utlandsstudier

Valfria kurser

Examensarbete


Valbara specialiseringar:

Affär och innovation

Finans och risk

Produktion

Programvaruintensiva system

Logistik i försörjningskedjor

Specialiseringar

Antagningsstatistik hösten 2021

1920

Antal sökande


132

Antal antagna


22.00

BI


1.7

HP


 • Årskurs 1

  KUNSKAPER OCH FÖRSTÅELSE
  Derivator, integraler, grundläggande fysik och mekanik, presentationsteknik, rapportskrivning, grundläggande företagsekonomi, produkt- och investeringskalkylering, företagsstrategiska och organisatoriska planering.

  FÄRDIGHETER
  Studenterna är vana vid att arbeta i grupp och kan skriva enkla rapporter och göra muntliga redovisningar. Studenterna har börjat tillämpa systemtänkande och modellering för problemlösning och kan använda sökmotorer och biblioteksresurser för att söka information. De har kunskap om och kan utföra redovisning och bokslut samt använda kapitalbehovsberäkningar i företag. Vidare kan stu- denten använda matematiska metoder och föra matematiska resonemang. De har kunskap om affärsanalys och värdering av företags resurser och dess kärnkompetenser.
 • Årskurs 2

  KUNSKAPER OCH FÖRSTÅELSE
  Grundläggande programmering, värdering av statistiska analyser, partiella differentialekvationer, grundläggande kunskaper i mikroekonomi, marknadsföring, logistik, intern redovisning, investeringsbedömning och budgetering.

  FÄRDIGHETER
  Studenterna har förfinat sin förmåga i flera av de generella färdigheter som introducerades under första året. Det gäller till exempel problemlösning med experimentellt synsätt som inkluderar frågeställning, analys och tolkning. Vidare har de utvecklat rapportskrivning, muntlig presentation och utnyttjande av matematikprogram. Studenterna kan skriva små och medelstora datorprogram och har lärt sig använda grundläggande algoritmer för bland annat sökning och sortering.
 • Årskurs 3

  KUNSKAPER OCH FÖRSTÅELSE
  Muntlig och skriftlig redovisning av självständiga analyser inom miljöområdet. Insikt och grundläggande kunskaper om vad man kan åstadkomma med reglerteknik. Grundläggande metoder i produktframtagning, optimeringslära och finansiell ekonomi. Utöver detta väljs även en fördjupande teknisk profil med fokus på energi- och miljöteknik, produktinnovation, matematisk modellering eller system- och programvaruutveckling.

  FÄRDIGHETER
  Nu kan studenterna skriva en analyserande rapport baserad på omfattande litteratursökning. Studenterna har även en högt utvecklad färdighet att lösa problem och att använda datorbaserade ingenjörsverktyg. Vidare kan studenterna analysera och modellera olika tillämpningsproblem samt tolka och presentera resultaten. De har vidareutvecklat färdigheten att självständigt lösa matematiska problem, och har även grundläggande kunskaper inom produktframtagning.
 • Årskurs 4 och 5

  FÄRDIGHETER
  Under fjärde och femte året ställs höga krav på studenternas förmåga att arbeta självständigt, både individuellt och i grupper. Våra studenter läser kurser tillsammans med studenter som har en annan bakgrund – de festa från andra civilingenjörsprogram på LTH, men även studenter från andra fakulteter och studenter från andra länder. Mycket av undervisningen bedrivs på engelska. Det finns en stor valfrihet att påverka utformningen av sin egen utbildning genom kombinationer av kurser. Utbildningen avslutas med en termins examensarbete.

  GENERELLA KOMPETENSER
  För att arbeta som civilingenjör behövs förutom den ämnesmässiga kompetensen även generella ingenjörskompetenser. Till dessa räknas bland annat:
  * Problemlösning och analys av tillämpade och forskningsnära uppgifter
  * Skriftlig och muntlig framställning i olika former på både svenska och engelska
  * Förmåga att arbeta i grupper med olika kompetenser
  * Arbeta i och leda projekt
  * Informationssökning, källhantering och informationsvärdering
  * Tvärvetenskapligt synsätt inom matematik, teknik och ekonomi
  * Kunskaper i matematiska programmeringsverktyg


  EXEMPEL PÅ ARBETSGIVARE
  Ernst & Young, Scania, Volvo, Ericsson, Sony, E.ON, Axis, Ac- centure, Tetra Pak, Handelsbanken, SEB, DHL Express, Bearing Point, ICA, Novo Nordisk, PWC, Sandvik, BCG, Triathlon, Bain & Company, McKinsey, Barclays, Morgan Stanley, Crédit Suisse, eget företag, forskarstudier.

  EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
  Affärsutvecklare, projektledare, managementkonsult, analytiker, logistikkonsult och systemutvecklare